Список предметов

Математика
Литература
Алгебра
Русский язык
Геометрия
Английский язык
Химия
Физика
Биология
Другие предметы
История
Обществознание
География
Українська література
Українська мова
Казак тили
Беларуская мова
Информатика
Экономика
Право
Заданне 1. Калі ўзяць гукі 23-і, 30-ы, 25-ы, 32-і, 43-і, 60-ы з радкоў верша Восень, восень залатая / Сее радасць на зямлі, / Хмарка ў сінім небе тае, / Мкнуць у вырай жураўлі. / Ніткай срэбнай павуцінне / Ў косах сонейка блішчыць. / Што за цуднае зіхценне! (C.Новікаў-Пяюн),
атрымаецца слова:......
спросил от в категории Белорусский язык

1 Ответ

[в о с э н   ,   в о с э н   з а л а т а й а   с э й э   р а д а с ц   н а   з а м л і   , х м а р к а   ў   с і н і м   н э б э   т а й э   ,   м к н у ц   у   в ы р а й   ж у р а ў л і   .   н і т к а й   с р э б н а й   п а в у ц і н э   ў   к о с а х   с о н э й к а   б л і ш ч ы ц   .   ш т о   з а   ц у д н а й э   з і х ц э н э   !]

23 гук - [р]
30 гук - [а]
25 гук - [д]
32 гук - [а]
43 гук - [с]
60 гук - [ц]

Атрымаецца слова [р а д а с ц] - радасць.
ответил от
x
...